Zasady postępowania Regulamin

Polityka Prywatności

1. Niniejszym informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Trendy Island z siedzibą pod adresem Archiepiskopou Makariou III Avenue, Limassol, 3030, Cyprus, adres e-mail: office@trendy-island.com, telefon: +48 537-276-239. Podane dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług opisanych na niniejszej stronie internetowej, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas współpracy z agencją lub przez pięć lat od ostatniej aktualizacji.

3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych jest Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikami oraz Operatorem (administratorem) lub zgoda osoby do której dane należą.

4. Użytkownik, w celu korzystania z Serwisu jest zobowiązany do zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności, brak akceptacji jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

5. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych, do którego konieczna jest zgoda Użytkownika, jest niezbędne do świadczenia danej Usługi, a Użytkownik odmówił wyrażenia takiej zgody, Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do tej Usługi. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pozbawienia Użytkownika możliwości dostępu do Usług z powodu okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim.

6. Administrator współpracuje z podmiotami trzecimi (np. dostawcami usług analitycznych) w celu świadczenia usług przez te podmioty. W takiej sytuacji podmioty trzecie nie wykorzystują danych osobowych użytkownika we własnym imieniu, robią to tylko i wyłącznie w imieniu i na rzecz Administratora a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności.

7. Użytkownik ma prawo do:
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

8. Usunięcie przez Użytkownika Danych Osobowych niezbędnych do świadczenia Usług lub cofnięcie wyrażonej zgody uniemożliwia mu korzystanie z Serwisu.

Pliki Cookies (ciasteczka)

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

4. Użytkownik może zablokować zapisywanie i odczytywanie plików Cookies przy pomocy ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym. W takim wypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie strony.

Regulamin

1. Udział w Castingu mogą brać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

2. Przez uczestnictwo w Castingu należy rozumieć umowę o współpracy zawartą pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem.

3. W celu zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w Castingu, zainteresowany wypełnia formularz zgłoszeniowy na niniejszej stronie internetowej albo w siedzibie Organizatora, podając dane niezbędne do weryfikacji zgłoszenia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatury Uczestnika bez podania przyczyny. W szczególności na ryzyko odrzucenia narażone są materiały i zdjęcia nieestetycznie wykonane lub takie, co do których Organizator ma zastrzeżenia.

5. Decyzja co do przeprowadzenia sesji zdjęciowych należy wyłącznie do Organizatora. Uczestnikowi nie przysługują roszczenia o wykonanie sesji.

6. Uczestnik wysyłając formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na umieszczenie jego zdjęć na niniejszej stronie.

7. Uczestnik zobowiązuje się do pozostawania w stałym kontakcie z Organizatorem a w przypadku planowanego urlopu lub okresu, podczas którego nie będzie możliwy z nim kontakt lub udział Uczestnika w jakimkolwiek zleceniu zobowiązuje się on do poinformowania o tym fakcie Organizatora w terminie 7 dni przed rozpoczęciem urlopu lub okresu, podczas którego nie będzie możliwy z nim kontakt lub udział Uczestnika w jakimkolwiek zleceniu.

8. W przypadku zaakceptowania przez Uczestnika zlecenia powierzonego przez Organizatora lub Klienta za pośrednictwem Organizatora, jest on zobowiązany do wykonywania zapisów umowy danego zlecenia, a w szczególności obecności na castingach, próbach, przymiarkach, spotkaniach oraz nagraniach, sesjach zdjęciowych, pokazach, imprezach promocyjnych, testach COVID lub innych wydarzeniach, których dane zlecenie będzie dotyczyć.

9. Uczestnik zobowiązuje się systematycznie aktualizować swoje dane, zdjęcia oraz zgłaszać zmiany swojego wizerunku.

10. Uczestnik zobowiązuje się do dosyłania aktualnych zdjęć na prośbę Organizatora.

11. Uczestnik zobowiązuje się do lojalności wobec Organizatora. Po otrzymaniu castingu, oraz zaakceptowaniu warunków realizacji (akceptacji dokonujemy klikając na odpowiedź Accept/Decline lub przekazaniu informacji inną drogą komunikacji z agentem), Uczestnik zobowiązany jest do podania w karcie castingowej dostępnej w studio castingowym lub na zapytanie producenta nazwy agencji oraz nr tel agenta. W przypadku naruszenia tego zapisu Organizator może dochodzić odszkodowania w wysokości prowizji - 20% wysokości wynagrodzenia Uczestnika w danym projekcie.

12. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że posiada prawa do przesyłanych materiałów w postaci zdjęć oraz wideo oraz udziela bezpłatnej licencji na korzystanie z praw autorskich oraz artystycznych wykonań w celach związanych z przeprowadzeniem postępowania zgłoszeniowego.

13. Udzielenie licencji w zakresie praw, o których mowa w ust. 1, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy Uczestnictwa polach eksploatacji, w tym w szczególności na polach eksploatacji określonych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także w zakresie utrwalania i zwielokrotniania i opracowań - jakąkolwiek techniką, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, w dowolnym miejscu i czasie (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. kserowanie, skanowanie, drukowanie oraz kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD, w tym do wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonywania i odtwarzania, wystawiania, używania we wszelkich formach reklamy, zamieszczanie na serwerze Organizatora, w tym udostępnienie dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet, także w postaci przekazów przesyłanych drogą elektroniczną.

14. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, głosu, imienia i nazwiska oraz pseudonimu, w tym pseudonimu artystycznego, w celach niezbędnych dla wykonania Umowy Uczestnictwa.

15. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że wykorzystanie przez Organizatora przekazanych materiałów i zdjęć w celu wykonywania Umowy Uczestnictwa nie naruszy osobistych praw autorskich osób trzecich.

16. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty poniesione przez Organizatora i/lub Klienta, wynikające z nienależytego wykonania lub niewykonania przez Uczestnika Umowy Uczestnictwa bądź umów zlecenia zawieranych z Klientem albo Organizatorem.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania przez Uczestnika zapisów obowiązującego prawa oraz warunków niniejszej umowy, zasad BHP, a w szczególności za wynikłe stąd szkody.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działania siły wyższej.

19. Rozwiązanie Umowy Uczestnictwa może nastąpić w formie pisemnej z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy Uczestnictwa nie ma wpływu na zlecenia dokonane za pomocą Organizatora przed datą jej rozwiązania. W przypadku rozwiązania Umowy Uczestnictwa, Uczestnik pozostaje zobowiązany do wykonania wszelkich zleceń i udziału w kampaniach i wydarzeniach, które zostały ustalone przed datą wypowiedzenia.

20. Wszelkie spory, których rozwiązanie nie będzie możliwe za porozumieniem stron rozstrzygane będą przez sąd właściwy.

Close Zoom